وێنه‌یه‌كی بلێر كاردانه‌وه‌ی عێراقییه‌كانی لێده‌كه‌وێته‌وه‌ وێنه
 
بهگوێرهی ههواڵێك تۆنی بلێر، وێنهیهكی خۆی بڵاوكردهتهوهوه، كه تیایدا لهتهنیشت بیره نهوتێكی سوتێنراوهوه رهسمی گرتووه و پێدهكهنێت، ئهوهش لهكاتێكدایه عیراقییهكان بهچاوی داگیركهر دهیانڕوانییه سوپای بهریتانیا و پێیان وایه ژێرخانی ئابوری وڵاتهكهیان له چهند ساڵی رابردوودا بهتهواوی پهكی كهوتووه.
له یهكێك له سهردانهكانیدا بۆلای سهربازه بهریتانیهكان له عیراق، تۆنی بلێر، سهرۆك وهزیرانی پێشوی بهریتانیا به مۆبایلهكهی خۆی رهسمێكی گرتووه و له پشتیهوه بیره نهوتێكی سوتێنراو دهردهكهوێت و لهكاتی وێنهگرتنهكهدا بلێر پێدهكهنێت. پاش ئهوهی دهسهڵاتی بهعس لهساڵی 2003دا لهلایهن سوپای ئهمریكا و بهریتانیا و وڵاته هاوپهیمانهكانیانهوه روخێنرا،
دواتر ئهو هێزانه خۆیان وهكو داگیركهر ناساند و شهڕ و پێكدادان لهگهڵ ئهو هێزانهدا دهستیپێكرد و ژێرخانی ئابوری وڵاتهكه داتهپی و بهشێكی زۆری كێڵگهكانی نهوتی عیراق تهقێنرانهوه و هێڵهكانی بۆری نهوت تێكدران و زیانه ماددی و گیانییهكان رۆژ بهڕۆژ له بهرزبونهوهدان،
ئهگهرچی دهسهڵاته داپڵۆسێنهرهكهی بهعس له عیراقدا كهوت و سهرانی ئهو دهسهڵاته لهسێداره دران و خرانه زیندانهوه. ئهو وێنهیه 10 ساڵ لهمهوبهر گیراوه و له چهند رۆژی رابردوودا له گهلهری (Imperial War Museum) له باكوری شاری مانشسهر لهگهڵ 70 وێنهی دیكهی جهنگدا خرانهڕوو.
ڕێکه‌و 2013-10-16 15:09:35
به‌شی ( ڕاپۆرت و لێکۆڵینه‌وه‌ )