چێ‌ گیڤارا وێنه
 
شۆڕشگێڕو ئازادیخوازی ئهرجهنتینی (چێ گیڤارا)، لهساڵی ١٩٢٨ لهشاری ڕۆزارییۆی ئهرجهنتین لهدایكبووهو لهساڵی ١٩٦٧ لهسهر چیاكانی (ئاند)دا كوژرا. بنهماڵهكهی (چێ گیڤارا) لهبنهڕهتی باسكو ئایرلاندی بوونو بیروڕایهكی چهپگهرییان ههبوو. ئهگهرچی لهنهخۆشی ههناسهتهنگی ئازاری زۆر ههبوو،
بهڵام تووانی ببێته وهرزشكار. لهماڵیی (چێ گیڤارا)دا نزیكهی (٣٠٠٠) پهرتووك ههبوو كه بوونه هۆی ئهوهی چێ ببێته خوێنهرێكی باش. لهساڵی ١٩٥٣دا لهزانكۆی (بۆینس ئایرێس)ی پایتهختی ئهرجهنتیندا كۆلێژی پزیشكی تهواوكرد.
لهكاتێكدا ئهو هێشتا خوێندكار بوو، لهگهڵ ههڤاڵهكانی (ئالبهرتۆ گرانادۆ) دهستیان گهشتێكی درێژ بۆ ئهمریكای باشوور كرد. بیرهوهرییهكانی ئهو گهشته وهكو ڕۆژنووسهكانی مۆتۆرسیكله نووسراوه. پاشان،
دهچێته مهكسیكو لهگهڵ (ڤیدڵ كاسترۆ) ئاشنا دهبێتو لهگهڵ ئهودا دهست بهشۆڕشێك لهدژی ڕێبهرییو دهسهڵاتداری دیكتاتۆری كووبا باتیستا بهئامانجی رزگاری دهكهن. (چێ گیڤارا)و هاوڕێكانی ساڵانێكی دوورودرێژ لهشاخو چیا جهنگهڵهكاندا تێكۆشینی پێشمهرگایهتییان ههبوو تاوهكو كوبایان لهدهستی دیكتاتۆریهت ڕزگاركرد.
دوای ئهم سهركهوتنه (چێ گیڤارا) وهكو وهزیری پیشهسازییهكان لهكوبا ههڵبژێردرا، بهڵام قبوڵینهكردو بۆ درێژهدانهوه بهئامانجهكانی،
ڕێگای بۆلیڤییای گرتهبهرو وهكو خۆی وتوویهتی:"دهبێت گهلێكی دیكهی ئهمریكای لاتین لهژێر دهستی سهرمایهداری (ئیمپریالیزم) ڕزگار بكهم".
لهبۆلیڤییادا هێزهكانی (Barrientos) لهشهونخونێكدا لهنزیكی (Higueras) (چێ گیڤارا) دهستگیردهكهن بههۆی برینێك لهقاچیدا، لهبهندیخانهی شاری Higuerasدا زیندانیدهكرێت.
دوایین وتهكانی (چێ گیڤارا) زۆر گرنگن كه دهڵێت "مردن بهسهر پێوه، لهژیان بهسهر گۆچانهوه زۆر چاكتره". لهڕۆژی ٩ی ئۆكتۆبهری ساڵی ١٩٦٧یشدا بهفهرمانی دهوڵهتی یهكگرتووی ئهمریكا ڕهزامهندی سهرۆك كۆماری ئهو سهردهمهی بۆلیڤییا (René Barrientos)،
بهدهستی (Mario Terán) كوژرا. دوابهدوای كوشتنی (چێ گیڤارا)، ڕێبهرایهتی بۆلیڤییا لهبڕیارهكهی پاشگهزو پهشیمان دهبێتهوه، چونكه بهمكاره (چێ گیڤارا)، ئیدی بوو بهئهفسانهی شۆڕشگێڕییو ئازادیخوازی. دوژمنهكانی وا ڕامان دهكهن كه ئهگهر (چێ گیڤارا) بهزیندوویی بمایه،
بیروڕاو ناوی ئهو هێنده لهجیهاندا بڵاو نهدهبوو. (Juius Lester) لهبارهی مهرگی (چێ گیڤارا) دهڵێت:"مهرگی ئهو گرنگ نییه،
گرنگ ئهوهیه كه مرۆڤێكی وهك (چێ گیڤارا) ژییاوه، بۆ لهناوبردنی (چێ گیڤارا)ش ئێوه دهبێت ههموو خهڵكی جیهان لهناوببهن، ئهوهش كه ناكرێ!". لهوتارێكیشدا عهبدوڵڵا ئۆجهلان ڕێبهری پارتی كرێكارانی كوردستان (PKK) دهڵێت:"تاوهكو مرۆڤایهتی بمێنێتو ژیانیش ههرچهنده گهشهبكات، ناوو ڕێبازی (چێ گیڤارا)ش بهردهوامهو درێژه دهكێشێت"
ڕێکه‌و 2013-10-16 15:23:33
به‌شی ( سیاسی )